Do podstawowych zadań schroniska należy:

 1. przyjmowanie do Schroniska zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować,

 2. poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień oraz przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

 3. zapewnienie opieki medycznej i leczenia chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

 4. przeprowadzanie eutanazji zwierząt w sposób zgodny z przepisami prawa, humanitarny i zgodnie z procedurami wewnętrznymi,

 5. prowadzenie pogotowia interwencyjnego, którego celem jest odławianie zwierząt bezdomnych i błąkających się bez opieki,

 6. tworzenie humanitarnych warunków bytowania zwierząt w Schronisku poprzez dostosowanie ich ilości do ilości miejsc, prowadząc konsekwentnie:

  • sterylizację i kastrację,

  • promocję adopcji,

  • propagowanie zapobiegania rozmnażania kotów,

 7. prowadzenie działań edukacyjnych,

 8. niezależnie od dotacji władz miejskich, pozyskiwanie funduszy poprzez organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych tj. dni otwartych Schroniska, aukcji, spacerów z psami, loterii itp.,

 9. prowadzenie edukacji humanitarnej między innymi:

  • poprzez zachęcanie młodzieży do odwiedzania Schroniska (pogadanki, przekazywanie materiałów reklamowych, ulotki, plakaty),

  • zakładanie Kół Przyjaciół Schroniska (np. regularne wychodzenie na spacery),

 10. współpraca w zakresie realizacji „Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białogard”,

 11. prowadzenie dokumentacji i ewidencji zwierząt w Schronisku.