SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w Klępinie Białogardzkim, powstało jako miejsce, w którym tworzone będą godziwe warunki do życia dla psów nie mających z różnych przyczyn przysłowiowego dachu nad głową.

Schronisko to, jest wyodrębnionym organizacyjnie działem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białogard.

Obszarem działania Schroniska jest teren Miasta Białogard i Gmin, z którymi Miasto Białogard ma zawarte porozumienie międzygminne w sprawie wykonywania zadań publicznych obejmujących zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Schronisko współpracuje z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach opieki medycznej nad  przyjmowanymi do schroniska i przebywającymi w nim zwierzętami.

Schronisko działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 856  ze zm.).

 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U.    z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ze zm.) w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla  prowadzenia schronisk dla zwierząt.

 3. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625).

 4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białogard.

    Zasady dotyczące funkcjonowania Schroniska określa Regulamin wewnętrzny.

Licząc na Państwa wrażliwość a zarazem hojność wynikającą z chęci niesienia bezinteresownej pomocy dla naszych podopiecznych, prosimy wszystkich chętnych o dostarczanie darów przydatnych dla lepszego funkcjonowania schroniska.

Zabiegamy przede wszystkim o żywność, głównie w postaci:

 • suchej karmy,
 • makaronów,
 • ryżu,

ale chętnie przyjmiemy także rzeczy przydatne do właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami, takie jak:

 • smycze,
 • obroże,
 • miski,
 • materiały polarowe,
 • narzuty, koce,
 • prześcieradła itp.

W celu uzgodnienia terminu wizyty, lub wyjaśnienia wątpliwości czy też uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Kierownikiem Schroniska pod numerem 669220096.